Gsuite google-site-verification=4gffB-WC2xpFrLAXX7ss8503TFk4kudc0B7_sGpqUr0
Hotline: 0969.84.3579

Trang chủ > Giải pháp > Hệ thống lấy và giản lược mẫu đại diện

Hệ thống lấy và giản lược mẫu đại diện

 • Lấy mẫu theo các quy chuẩn quốc tế ISO, ASTM.
 • Giản lược mẫu
 • Sử dụng được cho nhiều loại vật liệu, kích thước khác nhau.

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của việc lấy mẫu là lựa chọn một khối lượng nguyên liệu giản lược nhằm đại diện cho toàn bộ khối lượng nguyên liệu nguồn. Mẫu được lấy theo một quy trình cụ thể để phục vụ cho các phép thử nghiệm cơ lý hay phân tích trong phòng thí nghiệm. Các phép thử này được thực hiện tùy theo yêu cầu các chỉ tiêu, đặc điểm của nguyên liệu.

Phương thức mẫu được lựa chọn, tần suất thu mẫu và độ chính xác các mẫu được lấy, sao cho chúng thực sự đại diện gần nhất cho các đặc tính của toàn bộ khối lượng nguyên liệu, phụ thuộc vào tính chất tự nhiên của nguyên liệu được lấy. Toàn bộ khối nguyên liệu đồng nhất sẽ chỉ cần được lựa chọn một mẫu để xem xét chính xác các đặc tính của nguyên liệu, trong khi các loại nguyên liệu không đồng nhất cần yêu cầu lấy nhiều mẫu nhỏ (), sau đó được phối trộn với nhau, sẽ đại diện cho toàn bộ khối lượng nguyên liệu với mức độ chính xác chấp nhận được. Các mẫu nhỏ cần được lấy từ toàn bộ khối lượng nguyên liệu hay từ các lô với số lần yêu cầu phụ thuộc vào tính chất thay đổi của nguyên liệu gốc.

Khi cần lấy nhiều mẫu nhỏ từ toàn bộ các lô nguyên liệu, việc cần thiết là toàn bộ các lô có thể tiếp cận được, hay nói cách khác, điều quan trọng là toàn bộ các phần tử trong lô có cùng khả năng được lựa chọn trong mẫu cuối cùng.

Mô tả chung

Kiến thức về các tính chất vật liệu rời:

 • Các tính chất cơ, lý, hóa tính
 • Độ ẩm
 • Mức tạp chất
 • Độ cứng (Chỉ số Hard Grove)
 • Phân bố kích thước
 • Các tính chất khác

là rất cần thiết khi kiểm soát chất lượng của vật liệu.

Các đặc tính được xác định bằng cách lấy các mẫu đại diện từ mỗi lô nguyên liệu số lượng lớn được sử dụng hoặc thu thập.

Lấy mẫu đại diện cung cấp cho người vận hành các phương tiện để thực hiện khai thác và chuẩn bị các mẫu đại diện của vật liệu.

Hệ thống lấy mẫu đại diện hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế đã được phê duyệt.

Cỡ mẫu phù hợp để phân tích phòng thí nghiệm.

Kết quả của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện trên cơ sở các mẫu đại diện được chuẩn bị bởi hệ thống lấy mẫu được sử dụng cho:

 • Tính giá trị hoặc thanh toán cho từng lô nguyên liệu
 • Điều chỉnh sản xuất xuôi dòng
 • Tính số lượng sản phẩm phụ từ mỗi lô
 • Tính toán pha trộn các lô nguyên liệu khác nhau

Quy trình lấy mẫu

Định nghĩa

Lô:

Lượng nguyên liệu phản ánh chất lượng toàn bộ khối lượng ban đầu với độ chính xác cần được xác định

Lô phụ:

Các phần có kích thước bằng nhau của một lô, theo đó tính chất sẽ được xác định.

Kích thước danh nghĩa lớn nhất:

Sàng nhỏ nhất trên đó không quá 5% mẫu được giữ lại.

Lượng mẫu chính:

Lượng vật liệu mà công cụ lấy mẫu chính lấy ra khỏi luồng vật liệu trong một lần cắt.

Cắt:

Lượng mẫu lấy bởi dao cắt.

Mẫu tổng:

Lượng vật liệu bao gồm tất cả các mẫu chính được lấy từ một lô phụ.

Chia mẫu:

Một quy trình chuẩn bị mẫu, trong đó mẫu được chia thành một số phần nhỏ hơn.

 Mẫu vật:

Số lượng vật liệu bao gồm tất cả các mẫu được lấy từ lô / lô phụ.

Mẫu cuối cùng:

Một mẫu được chuẩn bị từ mẫu của một lô phụ.

Độ chính xác:

Thể hiện bằng % và trong phạm vi tin cậy đến mức 95%.

Độ lệch:

Giá trị sai số hệ thống tạo ra kết quả mà trên cơ sở thường xuyên thì cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực.

 1. Băng tải chính; 2. Máy lấy mẫu cắt ngang băng (CBBS); 3. Băng tải định lượng (DC); 4. Máy nghiền con lăn kép (VK); 5. Bộ chia ống quay (PD). 6. Van; 7. Thùng chứa trung gian; 8. Băng tải định lượng (DC); 9. Bộ chia ống quay (PD); 10. Thùng chứa mẫu; 11. Băng tải hồi liệu (RC)
Translate »